Home ข้อคิด 8 ข้อที่จะทำให้คุณ “เป็นที่น่ายกย่อง” ดูน่าเคารพในที่ทำงาน

8 ข้อที่จะทำให้คุณ “เป็นที่น่ายกย่อง” ดูน่าเคารพในที่ทำงาน

ในที่ทำงานทุกคนล้วนต้องการเป็นคนสำคัญ โดดเด่นและได้รับความเคารพนับถือจากผู้อื่น

เพราะสิ่งนี้จะนำไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จ แต่กว่าที่คุณจะได้รับความไว้วางใจจากเจ้านาย

เพื่อนร่วมงานและลูกน้องคุณ จะต้องใช้ความพย าย ามอย่างหนัก กล่าวคือคุณต้องอุทิศตน

ในการทำงานและวางตัวให้เหมาะสม ในทุกสถานการณ์อย่างไรก็ตาม หากคุณมีความตั้งใจจริง

โดยปฏิบัติตามคำแนะนำ 8 ข้อในบทความนี้ คุณจะได้รับความไว้วางใ จและความน่าเชื่อถือ

ในที่ทำงานแน่นอน

1.มีความมั่นใจในตัวเองและแสดงความเป็นผู้นำ

หากคุณต้องการให้คนอื่นเคารพนับถือคุณ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ

คุณต้องเคารพตัวเองก่อน คุณควรเชื่อมั่นในทุกการกระทำของตนเอง

มีความรับผิดชอบ กล้าคิดกล้าตัดสินใจ และไม่กลัวกับปัญหาอุปสรรคใดๆ

เพราะหากคุณสามารถตัดสินใจเรื่องสำคัญๆ และสามารถ

ผ่านพ้นจากปัญหาต่างๆไปได้  ก็จะทำให้ผู้คนเกิดความศรัทธา

ความเชื่อมั่นในตัวคุณและสิ่งนี้จะเปลี่ยนเป็นความเคารพ

นับถือในท้ายที่สุด

2.บริหารเวลาให้เป็น

หนึ่งในพฤติกร รม ที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับคุณก็คือ การบริหารเวลา

หากคุณลองเปรียบเทียบพนักงาน 2 คนระหว่างพนักงานคนแรก

ที่เข้าประชุมตรงเวลา และส่งงานตามกำหนดทุกครั้ง

กับพนักงานคนที่ 2 ที่มักเข้าประชุมสาย และไม่เคยส่งงานทันเวลา

แน่นอนว่าเมื่อคุณจะมอบหมายงานหนึ่งชิ้น คุณจะมอบหมายให้พนักงานคนแรกทำ

เพราะคุณไว้วางใจและเชื่อมั่นว่า เขาจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง ทั้งนี้ในระหว่างทำงาน

คุณควรทุ่มเทกำลังความสามารถ ในการทำงานอย่างเต็มที่ ทำงานให้เสร็จอย่างรวดเร็ว

ไม่เสียเวลากับกิจก รรมที่ไร้สาระ เพื่อที่งานจะได้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ

และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงาน

3.อ่อนน้อมถ่อมตน

แม้ว่าคุณจะรู้ว่าตนเองสามารถ ทำงานได้ดีรวดเร็ว หรือมีประสิทธิภาพมากแค่ไหน

จงอย่าคุยโวโอ้อวด แต่จงคิดว่าสิ่งนั้นเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ

ซึ่งคุณต้องทำอยู่แล้ว นอกจากนี้เมื่อได้รับการยกย่องชมเชย

คุณไม่ควรหลงระเริงไปกับคำพูดเยินยอ ของคนอื่นในทางกลับกัน

คุณควรคิดว่าแต่ละคนเป็นเพียงหน่วยหนึ่ง ที่ประกอบเข้าด้วยกัน

เ พื่อทำให้งานสำเร็จและบรรลุเป้าหมายขององค์กรการอ่อนน้อมถ่อมตน

จะทำให้คุณไม่หยุดนิ่งและรู้จักการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

4.ให้ความเคารพเพื่อนร่วมงาน

เพื่อนร่วมงานบางคนอาจทำงานอย่างเฉื่อยชา และไร้ประสิทธิภาพ

พวกเขาอาจไม่มีแรงบันดาลใจ เหมือนเช่นคุณ หรือพวกเขาอาจมีปัญหา

ส่วนตัวบางอย่างทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ แต่นั่นไม่ได้แปลว่า

คุณจะสามารถดูถูกพวกเขาได้ คุณควรปฏิบัติต่อพวกเขา

เฉกเช่นมนุษย์ด้วยกัน จงให้เกียรติพวกเขาและไม่ก้าวล้ำเส้นของกันและกัน

กล่าวคือคุณไม่ควรมองพวกเขา ว่าเป็นเพียงเพื่อนร่วมงาน แต่ให้มองพวกเขา

เป็นเพื่อนมนุษย์เพราะวิธีการนี้ จะทำให้คุณเข้าใจจิตใจของผู้อื่นมากยิ่งขึ้น

และคุณจะได้รับความไว้วางใจ รวมทั้งความเคารพนับถือเป็นการตอบแทน

5.ชื่นชมและให้กำลังใจเพื่อนร่วมงาน

คุณควรหาโอกาสชื่นชมเพื่อนร่วมงานบ้าง ยกตัวอย่างเช่น หากเพื่อนร่วมงานของคุณ

ทำงานชิ้นหนึ่งได้อย่างยอดเยี่ยม และส่งผลดีต่อบริษัท คุณก็ควรแสดงชื่นชมในความรู้

ความสามารถและความมุ่งมั่นตั้งใจที่เขาทุ่มเท จนทำให้งานสำเร็จต

ามเป้าหมายคำชื่นชมเหล่านี้ จะทำให้พวกเขามีความมั่นใจ และกำลังใจในการทำงานมากขึ้น

ในทางกลับกันหากเพื่อนร่วมงานของคุณ ล้มเหลวแทนที่คุณจะคอยซ้ำเติม

และตอกย้ำความผิดพลาดนั้น คุณควรให้อภัยและให้กำลังใจต่อกัน เพราะการต่อว่า

หรือแสดงพฤติกร รมด้านลบนั้น นอกจากจะไม่ช่วยให้เกิดประโยชน์ใดๆ

ยังทำให้เพื่อนร่วมงานเกิดทัศนคติในแง่ลบต่อคุณอีกด้วย

6.ช่วยเหลือทีมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

มันอาจเป็นเรื่องง่ายที่จะต่อว่า หรือโจมตีเพื่อนร่วมงาน ที่ไร้ประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม

การกระทำเช่นนี้ ไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อตัวคุณ และบริษัททางที่ดี คือคุณควรช่วยให้ทีม

ประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกัน ร่วมมือร่วมใจกันทำงานไม่แก่งแย่งชิงดีกัน

นอกจากนี้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีม จะทำให้การทำงานมีความราบรื่น

เพราะเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือจากผู้ใด ก็จะมีคนสนับสนุน

และผลักดันคุณด้วยความเต็มใจ ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ

ในหน้าที่การงานได้ง่ายยิ่งขึ้น

7.ไม่ซุบซิบนินทา

การซุบซิบนินทา ในที่ทำงานเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะทำให้คุณเสียเวลา

ในการทำงานแล้วคงไม่มีใคร เคารพนับถือคนที่ปล่อยข่าวลือ

และพูดจาให้ร้า ยผู้อื่น กล่าวคือหากคุณไม่ให้ความเคารพนับถือผู้อื่น

คุณก็จะไม่ได้รับความน่าเชื่อถือเช่นเดียวกัน ดังนั้นคุณจึงไม่ควรจับกลุ่มซุบซิบนินทาในที่ทำงาน

เพราะสิ่งนี้จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ในตัวคุณ

8.ไม่บังคับหรือควบคุมคนอื่น

การประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ไม่ได้เกิดจากความสามารถแต่เพียงอย่างเดียว

กล่าวคือหากคุณได้งาน แต่ไม่ได้ใจคน คุณก็ไม่มีทางที่จะบรรลุเป้าหมายได้ การทำงานที่ดี

คือการคิดถึงเรื่องงานพร้อมๆกับจิตใจของผู้ร่วมงาน ในทางกลับกันหากคุณใช้วิธีการบังคับเพื่อนร่วมงาน

ให้ทำอย่างที่ใจคุณต้องการ คุณก็จะไม่ได้รับความร่วมมือใดอย่างเต็มที่ ดังนั้นคุณไม่ควรบังคับ

หรือควบคุมคนอื่น ให้ยึดหลักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มอบหมายงานให้คนในทีมอย่างเหมาะสม

และเมื่อเพื่อนร่วมงานมีปัญหา คุณก็ควรช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ

ขอขอบคุณ learninghubthailand

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 เรื่องดีของ “คนขี้งก” ที่ทำตามแล้วคุณจะรวย ชีวิตมีเก็บ

คนขี้งกเป็น การจัดประเภทให้กับคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสาม … …