Home ธรรมะ ก่อนจะนอน ให้ตั้งใจ ทำวันละ 7 นาที ชีวิตเปลี่ยน จิตจะเป็นสุข

ก่อนจะนอน ให้ตั้งใจ ทำวันละ 7 นาที ชีวิตเปลี่ยน จิตจะเป็นสุข

0 second read
0

การที่ตั้งใจทำความดี ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีเหตุมีอุปสรรค มีเรื่องราว สารพัด จะขัดขวาง ไม่ให้ได้ทำ

เมื่อไม่ได้ ทำบุญ ก็ไม่เกิด เหมือนเป็นบททดสอบ ว่า เรามีความตั้งใจ จริง ๆ หรือเปล่า

และ ความตั้งใจจริงที่เรามีนั้น เราตั้งใจจริงมาก หรือมากไม่พอ เพราะเมื่อความตั้งใจ ยังไม่พอ

ก็อย่าหวังที่ ชีวิตเราจะเปลี่ยน ความตั้งใจ อย่างแรงกล้า ที่เรียกว่า ต า ย เป็น ตา ย

แต่สำหรับเรื่องง่าย อย่างนี้ เป็นพื้นฐาน ของการ มีชีวิตที่ดี ทำอย่างนี้

ไม่เห็น มีใคร ต า ย ไปสักคน ตั้งใจแบบนี้ ไม่ต้อง เสียเงินทอง

คนเราเสียเวลาไปมาก สำหรับเรื่องที่ ไม่เป็นเรื่องตั้งเยอะ จะใช้เวลาแค่ 7 นาที ทุกวันก่อนนอน จะไม่ได้เชียวหรือ

เพราะวิธีการ นี้ รับรองว่าชีวิตของท่านจะเปลี่ยนเปลี่ยน แบบพลิกชีวิตไป ในทางที่ดี ขึ้น อย่างแน่นอน

สำรวมกาย วาจา กายใจ พนมมือรวบรวมจิต เปล่งเสียง ดัง ๆ ตั้งใจ อาราธนาศีล 5 และ สมาทานศีล 5

คำบูชาพระ

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยาม

คำนมัสการพ ระรัตนตรัย

อะ ระ หัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)

สะวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

คำอารา ธนาศีล 5

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

คำนมัสการพ ระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 รอบ )

ไตรสรณคมณ์ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ศีล 5

ปาณาติปาตา เ ว ร ะมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ อะทินนาทานา เ ว ร ะ มะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เ ว ร ะ มะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ มุสาวาทา เ ว ร ะ มะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา เ ว ร ะ มะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

คำแผ่เมตตา ให้แก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความ สุ ข

อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ า จ ง ปราศจากทุกข์

อะหัง อเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จ ง ปราศจาก เ ว ร

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จ ง ปราศจากความลำบาก

อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรค

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ จงรักษาตนให้มีค ว า ม สุ ข ตลอ ด ก าล นานเทอญ

คำแผ่เมตตา ให้แก่ผู้อื่น

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บตา ย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะ เ ว ร า โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มี เ ว ร แก่กันและกันเลย

อัพยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆ า โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

หลังจากนี้ทำสมาธิ ก็ให้สวดมนต์ บทไหนก็ได้ จะเป็น อิติปิโสฯ อิติสุขโตฯ ชินบัญชร หรือ บทไหนๆ ก็ตาม

ก่อนนั่ง ให้ขอบุญบารมี ขององค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า และ ครูบาอาจารย์

ขอเพื่อให้นั่งได้ เข้าถึงสมาธิ โดยไว ไม่มีอะไรมา กวนใจ หรือทำให้ต้อง ถอนสมาธิโดยไว

สุดท้ายหาก ก ร ร ม ใดก็ดี ที่ข้าพเจ้าเคยมี ก ร ร ม ต่อทรัพย์ ของแผ่นดิน คนของแผ่นดินทำผิด เป็นถูก ทำถูก เป็นผิด

และ ก ร ร ม ใด ที่ข้าพเจ้าเคย สร้าง ก ร ร ม กับผู้ใดไว้ ไม่ว่าอดีตชาติ หรือปัจจุบันชาติ ไม่ว่ามนุษย์ และสัตว์

ข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าเคยสร้าง เ ว ร สร้าง ก ร ร ม ต่อท่าน จงได้รับอานิสงส์ผลบุญ ของข้าพเจ้า

เมื่อได้รับผลบุญ ของข้าพเจ้าแล้ว จงปลด ปล่อย ก ร ร ม ปลดเปลื้อง ก ร ร ม งดเว้นการจอง เ ว ร และ ขอดวงจิตที่เกิดในภพนี้

ชาตินี้ได้ หลุดพ้นจากความทุกข์ ทั้งปวง ด้วยกุศล ในคราวครั้งนี้ ด้วยเทอญ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ สาธุ

 

ที่มา : แบ่งปันสาระ

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ธรรมะ
Comments are closed.

Check Also

คนที่ฉลาดจะไม่ปล่อยให้ตัวเองนั้น มีความทุกข์นานหรอก

หลายคนไม่รู้ว่าความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต แม้แต่ควา … …