Home ธรรมะ อ่านเรื่องนี้จบคุณจะเข้าใจพระพุทธศานามากขึ้น ใน 5 นาที

อ่านเรื่องนี้จบคุณจะเข้าใจพระพุทธศานามากขึ้น ใน 5 นาที

1 second read
0

อ่านเรื่องนี้จบคุณจะเข้าใจพระพุทธศานามากขึ้น ใน 5 นาที

1. พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร…?

อริยสัจ 4 คือ

ทุกข์ คือ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ

สมุทัย คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์

นิโรธ คือ ความดับทุกข์

มรรค คือ ข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์

2. พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอะไรบ้าง ?

คำตอบคือ… ทุกข์ กับ การดับทุกข์

3. ภาพรวมของพระพุทธศาสนามีอะไรบ้าง ?

3.1 ให้มองโลกตามความเป็นจริง

3.2 ให้ถือทางสายกลาง ทางตึง ( ทำให้ลำบาก กดดันตัวเองมากเกินไป ) , ทางหย่อน ( ฟุ้งเฟ้อหลงใหล ในสิ่งต่างๆรอบตัวมากเกินไป ) , แนวทางคือ เดินทางสายกลาง เอาแต่พอดีๆ ไม่ตึง ไม่หย่อน

3.3 ให้พึ่งตนเอง มิใช่พึ่งเทวดา โชคชะตาราศี หรือ ดวงดาว ฤกษ์ยาม

3.4 ไสยศาสตร์ การบนบานศาลกล่าว อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การดูฤกษ์ยาม การเจิม อิทธิฤทธิ์เหนือธรรมชาติต่างๆ มิใช่พุทธศาสนา

3.5 สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานั้น เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย มิใช่เกิดขึ้นเองลอยๆ มันมีที่มาที่ไปของเหตุการณ์ต่างๆ การจะดับทุกข์ได้ต้องดับที่เหตุ

3.6 โอวาทที่เป็นหลักเป็นประธาน (โอวาทปาฏิโมกข์) คือ ให้ละชั่ว ทำกุศลให้ถึงพร้อม และ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

3.7 สิ่งทั้งหลายอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง, ทุกขัง, อนัตตา แม้พระนิพพาน ก็เป็นอนัตตาเช่นกัน หาใช่อัตตาตัวตนไม่

3.8 ให้เชื่อในหลักธรรม คือ ทำดี-ได้ดี , ทำชั่ว-ได้ชั่ว ให้ทำตนอยู่เหนือดี เหนือชั่วนั่นแหละ จึงจะพบนิพพาน (คือเหนือกรรม)

3.9 จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา คือนิพพาน ( ได้แก่สภาวะจิตที่สงบเย็น ปราศจากทุกข์ )

3.10 สรุปรวมลงในเรื่องเดียว คือ “ความไม่ประมาท มีสติในการใช้ชีวิต”

4. การศึกษาธรรมะ 2 สมัย

4.1 สมัยปัจจุบัน คือ รู้จัก กับ รู้จำ…. อาศัยการฟัง อ่านค้นคว้า จึงมีความรู้อยู่ในสมอง และ ในสมุด พูดธรรมะได้คล่องแต่ปฏิบัติไม่ค่อยได้ จึงได้ผลน้อย

4.2 สมัยพุทธกาล คือ รู้แจ้ง… โดยเมื่อฟังและจำแล้ว ก็จะลงมือปฏิบัติ ทำจริงในขณะนั้นทันที ทำให้เกิดผลเป็นความรู้แจ้งเรื่องชีวิต ดับทุกข์ในขณะนั้นทันที

5. วิธีศึกษาพระพุทธศาสนา

เมื่อแรกพุทธปรินิพานนั้น สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสั่งให้ถือเอาเป็นศาสดาแทนพระองค์ มีเพียง 2 คือ ธรรม และ วินัย หลังจากนั้นมา 300 ปี จึงเกิดมีพระไตรปิฎกขึ้น (สุตตันตปิฎก วินัยปิฎก และอภิธรรมปิฎก)

บัดนี้ล่วงกาลมาถึง 2500 กว่าปี คำสอนเดิม ค่อยๆ หายไปหมด เกิดมีคำสอนใหม่ๆ แต่อ้างว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า

ดังนั้นในการศึกษาพระพุทธศาสนาพึงอาศัยหลักดังนี้

ด้านปริยัติ (ความรู้เนื้อหา) ให้อ่าน ฟัง คิด วิจัย ให้เข้าใจคือให้ปฏิบัติได้จริง… หากสงสัย ให้อาศัยหลักกาลามสูตรเข้าพิจารณาตัดสิน มิใช่เชื่อไปเสียหมด

ด้านปฏิบัติ การปฏิบัติทุกอย่าง ไม่ว่าการทำทาน รักษาศีล ภาวนา พระพุทธองค์ทรงสอนให้ ทำเพื่อ “ ละกิเลส ” มิใช่เพื่อ “เพิ่มกิเลศ”

เช่น การทำบุญแล้วของพร หวังได้นั่น หวังได้นี่ อันทำให้ยิ่งเพิ่มความโลภ เพิ่มกิเลศ ซึ่งหาใช่พุทธศาสนาไม่ ทุกวันนี้ ไหว้เพื่อเอา ทำบุญเพื่อขอ เรียกว่าทำบุญหวังผล

ด้านปฏิเวธ (ผล) ทำเพื่อละ จะพบนิพพาน แต่ถ้าทำเพื่อเอา จะพบกิเลสในตนพอกพูนยิ่งขึ้น ๆ ยาวนาน และ ยิ่งมีทุกข์มาก…

6. จะศึกษาพุทธศาสนาได้ ที่ไหน ?

ให้ศึกษาในร่างกายของเราเองนี้ ที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่จำเป็นจะต้องศึกษากับพระ และ ในวัดวาอารามเท่านั้น

มุ่งศึกษาในตนเอง อย่าไปมัวศึกษานอกตัว หรือ ยึดติดอยู่กับพิธีกรรม หรือได้แต่ทำตามเขาไป จะเสียทีที่ได้มีโอกาสเกิดมาพบพระพุทธศาสนา ได้แค่เปลือกนอก ไม่ใช่แก่นแท้ อันได้แก่ธรรมรสของความเย็นอกเย็นใจ

7. เหตุแห่งทุกข์และ

เหตุแห่งทุกข์ เกิดจากการอุปทาน คิดไป เข้าไปยึดถือว่า นี่คือตัวของเรา นี่ของๆเรา สิ่งนี้ของเรา

การดับทุกข์ โดยละอุปทานเสีย โดยพยายามปฏิบัติ จะโดยทำจิตรให้เป็นสมาธิ (เจโตวิมุตติ) หรือ พิจารณาธรรมด้วยปัญญาก็ได้ (ปัญญาวิมุตติ)

8. พุทธพจน์ “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา”

คำว่า “เห็นธรรม” คือ เห็นวงจรที่ทำให้เกิดทุกข์ และ ดับทุกข์จากต้นเหตุ

9.จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา

จุดหมายสูงสุด คือ นิพพาน สภาวะจิตที่สงบเย็นในใจ ภาษาชาวบ้านพูดว่า เย็นอก เย็นใจ ไม่ทุกข์ร้อนไปกับปัจจัยภายนอก

10. บทสรุป…

ทุกข์เกิดขึ้นที่จิต พึงระวังจิตไว้เสมอ ระวังการกระทบ ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ให้ดี มีสติรู้ทันว่า…

เห็นก็แค่ว่าได้เห็น ได้ยินก็แค่ว่าได้ยิน อย่าให้มันมากระทบ แล้วเอาไปคิดปรุงแต่ขึ้นเพิ่มเติม จนทำให้เกิดทุกข์

Load More Related Articles
Load More By weraphosri
Load More In ธรรมะ
Comments are closed.

Check Also

ผู้ที่เกิด 5 วันนี้ จะได้รับ โ ช ค ชุ ด ใ ห ญ่ มีเงินใช้ไม่ขาดมือ

ผู้ที่เกิด 5 วันนี้ จะได้รับ โ ช ค ชุ ด ใ ห ญ่ มีเงินใช … …