Home ความเชื่อ ธูป 36 ดอก วิธีขอขมาทุกสิ่งต่างๆ ที่ท่านได้เผลอล่วงเกิน ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ

ธูป 36 ดอก วิธีขอขมาทุกสิ่งต่างๆ ที่ท่านได้เผลอล่วงเกิน ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ

1 second read
3

ธูป 36 ดอก วิธีขอขมาทุกสิ่งต่างๆ ที่ท่านได้เผลอล่วงเกิน ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ

เคยสงสัยไหม ว่าคนเรานั้นเกิดมาหลายภพหลายชาติแต่ทำไมแต่ละคนนั้น ถึงมีเจ้าก ร ร มนายเ ว ร ที่ต่างกันและเราควรจะทำอย่างไร เพื่อให้สิ่งหลายอย่างนั้นมันดีขึ้น และใครหลายคนเคยสงสัยไหม ว่าในบางครั้งทำอะไร ก็รู้สึกฝืดเคืองทำอะไรก็ไม่ขึ้น การเงินต่างๆ ก็ไม่คล่องตัว ซึ่งเรียกได้ว่า สิ่งเห ล่ านี้ ก็สาม า ร ถเกิดจากเจ้าก ร ร มนายเ ว รของเราได้ฉะนั้น

ทางที่ดีกว่าไหม ที่เรา ส ว ดภาวนาขอขมาต่อเจ้าก ร ร มนายเ ว ร ทั้งหลาย ทั้งในอดีต และปัจจุบัน ที่ได้เคยล่วงเกินไปหรือเคยไปบนบานศาลก ล่ าวต่างๆที่มองไม่เห็นทุกประการ แต่การขอขมานั้น จัดเป็นการขอขมา ในสิ่งที่ล่วงเกินไปไม่ใช่การลด ก ร ร ม แต่ทำเพื่อให้เขานั้น ลด ก ร ร ม ให้แก่เรานั่นเอง โดยวิธีการขอขมานั้นสาม า ร ถทำได้ดังนี้…!!

โดยเราสาม า ร ถ ไปขอขมาได้ที่หน้าพระพุทธรูป อ ย า กจะไปที่ไหน ก็ได้ให้หันหน้า ไปทางทิศตะวันออกซึ่งควรทำก่อนเวลาก่อนเที่ยงวัน และรอจนกว่าธูปจะดับ  ด้วยการจุดธูปนั้น ควรจะจุดธูปทั้งหมด 36 ด อ กซึ่งก็หมายถึง ไตรภูมิทั้ง 36 ชั้น ประกอบด้วย 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน อบายภูมิ 4 มนุษย์โลก 1 รวมทั้งหมด 36 ชั้น และควรมีด อ กบัวอีก 1 กรัมเมื่อด อ กบัวถวายเสร็จนั้น

ก็ให้ไปถวาย แก่ศาลหรือบูชาพระในบ้านก็ได้ เมื่อเตรียมตัวพร้อมแล้วก็สาม า ร ถ ส ว ด ขอขมาได้ดังนี้ …!!

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ

ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง

อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า (บอกชื่อตัวเอง) จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดาและ ม า ร ด า ครูบาอาจารย์พระพุทธ พระธรรมพระอรหันต์ ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจน สิ่งศั ก ดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวม ถึงผู้มีพระคุณ และท่าน เจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร จะด้วย กายวาจาใจก็ดี ขอได้โปรด อโหสิก ร ร มแก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถ อ นคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระข้าพเจ้า จะประพฤติตน ในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ ผ่ า นมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนส า รสมบัติอุปสรรคใดๆ โ ร ค ภั ยใดๆ

ขอให้มลายสิ้น ไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทาง โลก ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่ พระนิพพานเทอญ ข้าพเจ้าขอ ถ อ นคำสัญญา คำสาบาน คำอธิษฐานที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่น ขอให้ต่างฝ่ายต่าง เป็นอิสระจาก สัญญาทั้งปวง (หากข้าพเจ้าหมด อายุแล้ว ข้าพเจ้า จะขออยู่ต่อ เพื่อสร้างบารมี )หากมีผู้ใดเคยสร้าง เ ว ร สร้างก ร ร มกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใด

ภพใดก็ตามข้าพเจ้ายินดี อโหสิก ร ร มให้ ข อ ถ อ น ความอ า ฆ า ตพ ย า บ า ท และคำส า ปแ ช่ ง ในทุ ก ชาติ ทุกภพขอ ให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่ง ของปวงชน ของเจ้าก ร ร มนาย เ ว ร ขอให้พ้นนรก ภูมิพบแสงสว่าง ทั้งทางโลก ทางธรรม เทอญ

และนอกจากนี้ ยังมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งสามารถ ทำได้โดยจะสามารถ แก้ปัญหาในเรื่องของเงินที่ติดขัด จนกลายเป็นหนี้สินได้ด้วยเช่นกันอย่างมากสำหรับคนที่รู้สึกทำอะไรแล้วรู้สึกฝืดเคืองไป เ สี ยหมดโดยสิ่งที่จะต้องทำนั่นก็คือการตั้งสมาธิและธูป 16 ด อ กที่จะต้อง

จุดกลางแจ้งโดยสาม า รถทำได้ดังนี้

ท่อง นะโม 3 จบ จากนั้น ตั้งจิตอธิษฐานเชิญ  ครูบาอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทุกพระองค์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดาม า รดา พ่อเกิดแม่เกิด พ่อซื้อแม่ซื้อ

และเทพยดาที่คุ้มครอง ที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในที่นี้ รวมถึงพระภูมิ เจ้าที่เจ้าก ร ร มนายเ ว ร

เจ้าบุญนายคุณเจ้าเกณฑ์ ชะตาทุกชาติที่เคยผูกพัน มาขอให้รับรู้รับฟังการขอขมา

และขอถ อ นคำสาป แช่งที่มีการทั้งในอดีต และปัจจุบันหลังจากนั้นก็พูดว่า….?

ข้าพเจ้า( บอกชื่อกับนามสกุล) ขอขมาก ร ร ม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป

ทั้งกายก ร ร ม วจีก ร ร ม มโนก ร ร ม ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ ดี ไม่รู้ก็ดี

ระลึกได้ หรือ ไม่ได้ก็ ดี ขอท่านผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศั ก ดิ์สิทธิ์

และเจ้าก ร ร มนายเ ว ร เจ้าบุญนายคุณ เจ้าเกณฑ์ดวงชะตา ของข้าพเจ้าทั้งหลาย

โปรด อโหสิก ร ร มให้กับข้าพเจ้าด้วยเถอะ อย่าได้โกรธเคือง อย่าได้จองเ ว ร ต่อข้าพเจ้า

อีกต่อไป และโปรดถอดถ อ นคำสาปแช่งที่ให้แกข้าพเจ้า หรือคำสาบใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้า

ได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ ดี ขอจงดับหมดสิ้น

ด้วยอนุภาพ พระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และด้วยบารมีแห่งองค์มหาโพธิ สั ต ว์ เจ้า

และองคืมหาเทพ โปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยถิด และช่วยเปิดทาง

และแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม และให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า

จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป และขอให้มีโชค มีลาภ มีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้

เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถอะ และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรม

อยู่ในศิลในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุๆ

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วเอ่ยคาถา “ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ”

 

ที่มา chit-in

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ความเชื่อ
Comments are closed.

Check Also

ขงเบ้งท่านว่าไว้ ไม่ควรคบหา คน 5 ประเภทนี้ มีแต่จะพาชีวิตตกต่ำ

ขงเบ้งท่านว่าไว้ ไม่ควรคบหา คน 5 ประเภทนี้ มีแต่จะพาตกต … …